Algemene Voorwaarden

Download Algemene voorwaarden Mijn Stijl Fotografie

Algemene Voorwaarden Versie 2.0    
Algemene voorwaarden voor activiteiten georganiseerd door Mijn Stijl Fotografie

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtnemer: Mijn Stijl Fotografie gevestigd aan de Pastoor Gillisstraat 145a, 5121 CD te Rijen, Nederland, verder in deze Algemene Voorwaarden aan te duiden als MSF.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan een activiteit.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een activiteit deelneemt. Dit kan ook de opdrachtgever zelf zijn.
 • Activiteit: cursus, privéles, training, workshop, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Locatie: Plek waar de activiteit plaatsvindt. Dit kan zowel binnen als buiten zijn.
 • Dieren: Onder dieren wordt een kat, hond, paard of enig ander dier verstaan.
 • Lesgeld(en): De kosten die betrekking hebben op het inschrijven en/of volgen van een bepaalde activiteit.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen of volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten.
 2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in Artikel 3 lid 1 of het accepteren van de betaling als bedoeld in Artikel 6, impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging activiteit.

 1. Inschrijving door opdrachtgever, voor een door MSF te verzorgen activiteit, vindt plaats door het invullen van een online inschrijfformulier.
 2. MSF bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze, zoals in Artikel 3 lid 1 is vermeld, steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende activiteit tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
 3. De inschrijving is definitief nadat het online inschrijfformulier is ontvangen door MSF.
 4. De persoon die de inschrijving verricht dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
 5. Bij iedere activiteit geldt een minimaal aantal cursisten van 8 en een maximum aantal van 10 cursisten. Indien er minder aanmeldingen zijn dan het vereiste minimum aantal, zal de activiteit geen doorgang vinden. Er kan dan door cursist gekozen worden voor een nieuwe (start)datum binnen 6 maanden.
 6. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de activiteit is volgeboekt, ontvangt de opdrachtgever daarvan bericht.
 7. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling.
 8. Indien cursist zelf les geeft in fotografie of fotobewerking of voornemens is dit te gaan doen, is deelname aan een activiteit bij Mijn Stijl Fotografie verboden.
 9. Cursisten van Mijn Stijl Fotografie mogen tot in ieder geval 6 jaar na het volgen van een activiteit niet in Europa doceren in fotografie en fotobewerking in welke vorm of tak dan ook. Gebeurt dit wel, dan kan er een direct opeisbare boete van € 3000 per cursus-dagdeel worden opgelegd.

Artikel 4: Wijzigingen

 1. Hoewel de inhoud van de activiteit met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt MSF zich het recht voor, wijzigingen in het programma van de activiteit aan te brengen, die het wezen van de activiteit niet aantasten. Aan het aanbod van activiteiten op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is MSF niet aansprakelijk.
 2. In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht kan MSF de activiteit onderbreken, verplaatsen of annuleren. Met deze omstandigheden worden o.a. bedoeld: onvoldoende inschrijvingen, wijzigingen in de planning, ziekte van de opdrachtnemer of modellen (honden/katten/paarden), of slecht weer als de activiteit in open lucht wordt gegeven. Dit uitsluitend ter beoordeling van MSF.
 3. In geval van wijziging in de data door MSF t.g.v. omstandigheden zoals vermeld in Artikel 4 lid 2, zal cursist zo spoedig mogelijk per e-mail, telefoon of enig ander communicatiemiddel op de hoogte worden gesteld. Indien cursist door een van de genoemde oorzaken niet in staat is de activiteit op de vervangende datum te volgen, mag hij of zij de les binnen 3 maanden inhalen op een andere datum. Mits het max aantal van 10 deelnemers niet wordt overschreden. Nieuwe cursisten hebben hierbij voorrang op cursisten die een les in willen halen. Indien de les om deze reden niet kan worden ingehaald, heeft de cursist opnieuw 3 maanden de tijd om hiervoor een vervangende datum te vinden.
 4. Indien cursist op een bepaalde dag de activiteit niet kan bijwonen, is het niet mogelijk deze activiteit op een later moment in te halen, noch om geld terug te krijgen.

Artikel 5: Herroeping

 1. Opdrachtgever kan de inschrijving (overeenkomst met betrekking tot de koop van de activiteit) volgens de wettelijke bepaling binnen 14 dagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen na de online inschrijving. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Indien de activiteit wordt verplaatst, geldt de herroeping van 14 dagen niet opnieuw. Als de activiteit binnen 14 dagen na inschrijving start, geldt het recht van herroeping niet.
  Herroeping kan uitsluitend per e-mail aan:  info@mijnstijlfotografie.nl
  De herroeping geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd.
 2. In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor MSF te lopen vanaf de ontvangst van de e-mail m.b.t. de herroeping.

Artikel 6: Betaling

 1. Na inschrijving voor een activiteit zoals vermeld in Artikel 3 zendt MSF per e-mail de factuur met betrekking tot de activiteit aan de opdrachtgever.
 2. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 3. Betaling door de opdrachtgever dient volledig te worden voldaan binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum zoals aangegeven op de factuur. Dit kan door middel van een directe overschrijving op de bankrekening van MSF of betaling middels IDEAL of Mister Cash.
  Indien de activiteit binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt dient de betaling direct bij inschrijving te worden voldaan. Ook vervalt het recht op annuleren.
 4. Indien de opdrachtgever niet, of niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat en bijbehorende administratieve kosten.

Artikel 7: Annulering

 1. Annulering van een activiteit door opdrachtgever is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk dan wel per e-mail geschiedt. De datum van ontvangst bij MSF is hierbij bepalend. Vanaf deze datum gelden de annuleringsvoorwaarden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever voor aanvang van een activiteit, gelden de volgende voorwaarden:

Tot         12 weken wordt 100% gecrediteerd

Van 12 – 10 weken wordt  50% gecrediteerd

Van 10 –   8 weken wordt  40% gecrediteerd

Van   8 – 6 weken wordt  30% gecrediteerd

Van   6 – 4 weken wordt  20% gecrediteerd

Binnen 4 weken tot aanvang van de activiteit is het hele bedrag verschuldigd.
Indien er recht is op (gedeeltelijke) creditering, wordt het bedrag verminderd met € 25,- administratiekosten.

 1. Bij niet verschijnen van de cursist bij een activiteit, zijn de volledige kosten verschuldigd ongeacht de reden. Tevens is het  niet  mogelijk om de activiteit op een later moment in te halen.
 2. Indien opdrachtgever een bedrag vooruit heeft betaald en indien de overeenkomst, waarop die betaling betrekking heeft, door opdrachtgever wordt geannuleerd, zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden volgens de in Artikel 7 lid 2 beschreven annuleringsregeling.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

 1. MSF is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die de cursist lijdt als gevolg van of tijdens een activiteit.
 2. MSF is niet aansprakelijk voor schade door de cursist toegebracht aan derden of aan de locatie tijdens een activiteit.
 3. MSF is niet aansprakelijk voor schade of letsel door dieren toegebracht aan cursisten of apparatuur van cursisten tijdens een activiteit.
 4. Bij schade aan apparatuur, toegebracht door de cursist zullen de kosten in rekening worden gebracht door benadeelde.
 5. MSF zal de uiterste zorg in acht nemen voor de veiligheid van mens, dier en materiaal. Echter kan MSF onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade, verlies, diefstal of letsel. 


Artikel 9: Auteursrecht

 1. Cursusmateriaal
  MSF heeft eigen cursusmateriaal en dit behoort toe aan MSF. Op alle materialen rust auteursrecht. Niets mag worden gekopieerd, worden verspreid of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij constatering van een overtreding wordt een boete opgelegd, ter hoogte van 2500 EUR per incident alsmede een boete van 1000 EUR per dag dat de overtreding voortduurt.
 2. Foto’s
  Op alle foto’s van MSF rust auteursrecht.
  Wie zonder toestemming een foto van MSF in originele of bewerkte vorm publiceert, maakt inbreuk op de rechten van MSF.  Bij constatering van een overtreding wordt een boete opgelegd, ter hoogte van minimaal € 500,- per foto.
  Op alle foto’s rusten de auteursrechten van de fotograaf. Volgens de wet moet er voor iedere vorm van publicatie of openbaarmaking van een foto toestemming worden gegeven door MSF. Bij MSF mogen foto’s die digitaal gekocht zijn uitsluitend online worden geplaatst met zichtbaar logo. Het is niet toegestaan om de gekochte foto’s zelf te bewerken of deze online te plaatsen zonder naamsvermelding van MSF. Ook het logo verwijderen, wegwerken, afsnijden etc, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om met een foto die door MSF is gemaakt deel te nemen aan een fotowedstrijd.
 3. Website en Social media
  Het is niet toegestaan om zonder toestemming teksten of foto’s van de website of een social medium van MSF te gebruiken. Deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De boetes die hiervoor kunnen worden opgelegd staan vermeld in art. 9.1 en 9.2