Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor cursussen en workshops

Artikel 1. Definities

• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

• Opdrachtnemer: Mijn Stijl Fotografie gevestigd te Rijen.

• Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt. Dit kan ook de opdrachtgever zelf zijn.

• Cursus: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Mijn Stijl Fotografie, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van de betaling als bedoeld in artikel 6 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

1. Inschrijving voor de door Mijn Stijl Fotografie te verzorgen workshop/cursus door opdrachtgever vindt plaats door het invullen van een online inschrijfformulier.

2. Mijn Stijl Fotografie bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

3. De inschrijving is definitief nadat het inschrijfformulier is ontvangen door Mijn Stijl Fotografie en de bevestiging inclusief factuur is verzonden naar opdrachtgever.

4. De persoon die de inschrijving verricht dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

5. Bij iedere cursus geldt een minimaal aantal deelnemers van 8 en een maximum aantal van 10 deelnemers. Indien er minder aanmeldingen zijn dan het vereiste minimum aantal, zal de cursus geen doorgang vinden. Er kan dan gekozen worden voor een nieuwe (start)datum binnen 3 maanden.

6. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de cursus is volgeboekt ontvangt de opdrachtgever daarvan bericht.

7. Mijn Stijl Fotografie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8. Het auteursrecht van de inhoud van de cursus of workshop berust bij Mijn Stijl Fotografie. Dit is dus auteursrechtelijk beschermd.  Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, tenzij er schriftelijk toestemming door Mijn Stijl Fotografie is vertrekt.

9. Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Artikel 4. Wijzigingen

1. Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Mijn Stijl Fotografie zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Mijn Stijl Fotografie niet aansprakelijk.

2. In geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht kan Mijn Stijl Fotografie de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Met deze omstandigheden worden o.a. bedoeld : onvoldoende inschrijvingen, ziekte van de fotograaf of modellen (honden/paarden), of slecht weer als cursus in open lucht wordt gegeven. Dit uitsluitend ter beoordeling van Mijn Stijl Fotografie.

3. In geval van wijziging in de cursusdata door Mijn Stijl Fotografie, zal cursist zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte worden gesteld. Indien cursist niet in staat is de cursus op de vervangende datum te volgen, mag cursist de les binnen 3 maanden inhalen op een andere datum.

Artikel 5. Herroeping

1. Opdrachtgever kan de inschrijving (overeenkomst met betrekking tot de koop van de fotocursus) binnen 14 dagen zonder opgave van redenen per e-mail herroepen. De termijn begint te lopen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving. Om aan de herroeping termijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. Herroeping kan alleen per e-mail aan:  info@mijnstijlfotografie.nl
De herroeping geldt alleen wanneer de ontvangst (per kerende e-mail) is bevestigd.

2. In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn begint voor de opdrachtgever te lopen vanaf de verzending van zijn/haar e-mail met herroeping. Voor Mijn Stijl Fotografie begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van de herroeping.

Artikel 6. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 zendt Mijn Stijl Fotografie een factuur met betrekking tot de cursus/workshop aan de opdrachtgever.

2. Betaling door de opdrachtgever dient volledig te worden voldaan, na factuurdatum en binnen de termijn van 14 dagen, zoals aangegeven op de factuur, door middel van storting op een door Mijn Stijl Fotografie aangewezen bank- of girorekening.

3. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Mijn Stijl Fotografie voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

Artikel 7. Annulering

1. Annulering door een opdrachtgever dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.

2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de opdrachtgever het cursusgeld volledig retour.

3. Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de opdrachtgever 50% van het cursusgeld retour.

4. Bij annulering binnen twee weken voor de cursusdatum wordt geen cursusgeld teruggestort, tevens is het niet mogelijk om de cursus op een later moment in te halen.

5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd ongeacht de reden, tevens is het niet mogelijk om de cursus op een later moment in te halen.